Kamis, 12 Februari 2009

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM (1)

Pengertian sejarah pendidikan Islam.

Kata sejarah dalam bahasa Indonesia terambil dari bahasa Arab asy-syajarah yang masuk kedalam khasanah bahasa Indonesia ketika terjadi akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam, yang mana kata tersebut mempunyai arti pohon, asal-usul, juga dipadankan dengan silsilah, riwayat dan tarikh.

Sejarah dalam pengertian bahasa Inggris disebut history yang berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia (the past experience of mankind). Sedangkan dalam bahasa Arab, sejarah disebut tarih, dalam etimologi berarti “ketentuan masa”, kemudian yang dimaksud ilmu tarih adalah suatu pengetahuan yang gunanya untuk mengetahui keadaan-keadaan atau kejadian yang telah lampau maupun yang sedang terjadi dikalangan umat.

Menurut teminologi, sejarah berarti keterangan yang menerangkan hal ihwal umat dan segala sesuatu yang telah terjadi dimasa lampau atau pada masa yang masih ada. Sejarah dapat juga diartikan sebagai catatan yang berhubungan dngan kejadian masa silam yang diabdikan dalam laporan-laporan tertulis dan dalam ruang lingkup yang luas.

Menurut R. Moh. Ali sejarah berarti:

  1. Ilmu perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa dalam kenyataan disekitar kita.
  2. Cerita tentang perubahan-perubahan.
  3. Ilmu sejalah yang menyelidiki perubahan yang terjadi dimasa lampau.

Sedangkan definisi lain menyebut tentang sejarah dalam 3 cara, yakni:

  1. Pengetahuan tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan kemanusiaan dimasa lampau dalam kaitanya dengan keadaan masa kini (Biografi-biografi, catatan-catatan tentang pertempuran dan penaklukan serta semua babad yang disusun masa lampau ataupun masa kini).
  2. Sejarah merupakan pengetahuan tentang hokum yang tampak menguasai kehidupan masa lampau yang diperoleh melalui penyelidikan dan analisis aras peristiwa-peristiwa lampau (sejarah ilmiah).
  3. Falsafah kesejarahan didasarkan pada pengetahuan tentang perubahan-perubahan bertahap yang membawa masyarakat dari satu tahap ke tahap lain.

Jadi kita tahu sejarah merupakan kejadian masa lalu yang nyata, dinamis, dan suatu model manusia yang perlu dikaji sebagai bahan pertimbangan antara perkembangan dan pertumbuhan manusia, serta telah diiterpretasikan.

Sedangkan pengertian pendidikan Islam adalah suatu proses penanaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, pewarisan, dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi, yang mempunyai tujuan mencipta manusia menjadi insan kamil dan tujuan akhir daripada pendidikan Islam adalah jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam.

Berangkat dari pengertian sejarah dan pendidikan Islam sebagaimana diatas, maka dapat dirumuskan bahwa sejarah pendidikan Islam adalah:

  1. Keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu yang lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang.
  2. Cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi ide dan konsepsi maupun segi institusi dan operasionalisasi sejak zaman Nabi.

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan sejarah pendidikan Islam adalah keterangan tentang berbagai peristiwa yang berkaitan dengan proses internalisasi ajaran Islam baik yang terjadi disekitar daerah maupun yang berlangsung di Indonesia.Drs. M. Sholihan Manan, Pengantar Metode Penelitian Sejarah Islam (Surabaya: Usaha Nasional,1980) hlm. 12

H Munawir Chalil, Kelengkapan Tarih Nabi Muhammad saw, (Jakarta: Bulan bintang, 1969) hlm.15

Tim penyusun, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986) hlm. 18

R. Moh. Ali, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, (Jakarta: CV. Bharata, 1961) hlm. 18

Murtadha Mutahhiri, Masyarakat Dan Sejarah, (Bandung: Mizan, 1986) hlm. 65

Tim Penyusun, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Ditbinpertais, 1986) hlm. 12

Dra. Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hlm. 2